... 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό της-1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού-Δεν είσαι η Μόνη...Δεν είσαι Μόνη....-24ωρη Γραμμή SOS 15900- Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Οι διαδικασίες για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας των υποψηφίων για τα ΑΕΙ


Η εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Με το πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ  θα μπορούν να υπαχθούν:
α) σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις   και
β) ως πάσχοντες από κάποιες από τις παθήσεις της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%. ( .
 
Όπως είναι ήδη γνωστό, οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά.
Οι έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά.
Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).
Άρα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.
Πιστοποίηση αναπηρίας απαιτείται ειδικά:
α) για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση και πρέπει να εξεταστούν προφορικά, επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ. Α ́) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ,
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
β) για τους υποψηφίους που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας και οι οποίοι εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα.
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους εντός του μήνα Φεβρουαρίου.
Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με βάση τα Πιστοποιητικά διαπίστωσης Πάθησης που εκδίδονται από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.
Αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις απαιτείται και πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή επιτροπή Νοσοκομείου:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%),
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%,
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.
Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές επταμελείς επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%.
Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τις σοβαρές παθήσεις και τα Νοσοκομεία θα  ανακοινωθούν  με εγκύκλιο που θα εκδώσει  άμεσα το υπουργείο Παιδείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάσχοντες από κάποια από τις υπόλοιπες παθήσεις του άρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν χρειάζεται να αποκτήσουν πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
Τρόπος για την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας
 
1) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ ́ αόριστον αν πρόκειται για επ ́ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2017, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
2) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2017), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
3) Επίσης,  σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τ.Α’) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεπώς, πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές γίνονται δεκτά.
4) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕ.Π.Α.. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, το υπουργείο Παιδείας κρίνει σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα 

ΓΓΙΦ: Μήνυμα κατά των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά

Μήνυμα κατά των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά

«Διεκδικούμε την ισότητα χωρίς να εξαιρούμε πληθυσμιακές ομάδες που ζουν ανάμεσά μας και πρέπει να λάβουν τέλος οι ρατσιστικές συμπεριφορές και η περιθωριοποίηση, που υφίστανται οι Ρομά».
 
Αυτό τόνισε η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, στην εκδήλωση για θέματα Ρομά και ταξιδευτών του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Συμβούλιο της Ευρώπης, (17 - 19 Οκτωβρίου στο ΕΚΠΑ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης, με θέμα την ενίσχυση και συμμετοχή των Ρομά στα συμβουλευτικά όργανα και στα όργανα λήψης αποφάσεων καθώς και στην πολιτική ζωή (με έμφαση στις γυναίκες και στους νέους Ρομά), αντηλλάγησαν εμπειρίες και πρακτικές για την ενσωμάτωση και ενίσχυση της παρουσίας των Ρομά στα κέντρα λήψης αποφάσεων που χειρίζονται ζητήματα που τους αφορούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κούβελα αναφέρθηκε στην πρόσφατη προκήρυξη δωρεάν υποτροφιών (σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων - ΕΕΔΕ) για μεταπτυχιακές σπουδές σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών Ρομά.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ενσωμάτωσή τους σε καίρια θεματική του νέου, επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2016-2020) της ΓΓΙΦ δηλώνοντας: 

«Είμαστε σύμμαχοι στα προβλήματα των γυναικών Ρομά και των παιδιών τους και διεκδικούμε την ισότητα των φύλων ενάντια στις πολλαπλές διακρίσεις και τα φαινόμενα ανισότητας, που κλονίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας».ΓΓΙΦ:Σκέψεις για ίδρυση Ινστιτούτου Σπουδών Φύλου
Ίδρυση Ινστιτούτου Σπουδών Φύλου για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και θέσεων ΔΕΠ στο πεδίο των Σπουδών Φύλου, προσπάθειες για ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και επανεξέταση του νόμου για την ποσόστωση του φύλου στην έρευνα, με στόχο το 50-50, υποσχέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου στην Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα, που την επισκέφθηκε σήμερα στο υπουργείο για να συζητήσουν «την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

Η Γενική Γραμματέας, συνοδευόμενη από στέλεχος της ΓΓΙΦ – εκπαιδευτικό, εξέθεσε στην αναπληρώτρια υπουργό τις θέσεις της ΓΓΙΦ για την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την ενημέρωσε για  τις  εκπαιδευτικές δράσεις της Γραμματείας από την προσχολική έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τρείς βασικούς πυλώνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούν:

1. Στην αξιοποίηση και ενίσχυση του υπάρχοντος θεσμικού νομικού πλαισίου, όπως: η ανάπτυξη μηδενικής ανοχής στη βία στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, η λειτουργία αρμόδιου γραφείου για την ισότητα σε κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών 

2. Σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου: 
- η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

3. Στη διατήρηση και ενίσχυση των Προγραμμάτων Σπουδών Φύλου, όπως:
- η ανάλογη αύξηση θέσεων εργασίας και η ενθάρρυνση της σχετικής με τα ανωτέρω έρευνας 
- η δημιουργία θέσεων ερευνητριών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας
- η θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνίας ως χώρου πληροφόρησης και διαλόγου για τις Σπουδές Φύλου
στη λήψη μέτρων προστασίας και ενίσχυσης, με πρακτικές που συμβάλλουν στην εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο, όπως:
- η δημιουργία κινήτρων και προϋποθέσεων, ώστε η μητρότητα να μην τίθεται σε βάρος της προαναφερθείσας εναρμόνισης
- η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις γυναίκες ερευνήτριες και επιστημόνισσες, όπως η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και απασχόλησης παιδιών.

Η αναπληρώτρια υπουργός ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα ότι το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να στηρίξει τον εν λόγω τομέα σπουδών ως σημαντικό αντικείμενο έρευνας και μελέτης, μέσω της ίδρυσης και λειτουργία ενός διιδρυματικού Ινστιτούτου Σπουδών Φύλου για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές. Επιπλέον, εξέφρασε τη βούληση του υπουργείου να ονοματίσει θέσεις στο πεδίο των Σπουδών Φύλου στο πλαίσιο των νέων 500 θέσεων μελών ΔΕΠ, που πρόκειται να εξαγγείλει. Ταυτόχρονα, εστίασε στο θέμα της ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις λήψης των αποφάσεων εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναφέροντας ενδεικτικά τον αριθμό των τριών γυναικών στο σύνολο των 22 Πρυτάνεων στο σύνολο της Επικράτειας. 

Τέλος, η κ. Αναγνωστοπούλου εξέφρασε την βούληση του υπουργείου να επανεξετάσει  το νόμο για την ποσόστωση φύλου στην έρευνα, διεκδικώντας το ισόρροπο 50-50. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης προώθησης της ισότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και την συνέχιση της συνεργασίας τους για δράσεις και πρωτοβουλίες που θα ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων ως καίρια θεματική στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Καλύπτεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ η ψηφιακή μαστογραφία και άλλες 85 διαγνωστικές εξετάσειςΟ ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει στο εξής το κόστος της ψηφιακής μαστογραφίας και μίας σειράς άλλων εξετάσεων, τις οποίες πλήρωναν από την τσέπη τους οι ασφαλισμένοι.
Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Υγείας για κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων.
Μεταξύ των εξετάσεων που υποκοστολογούνται είναι και η “διαγνωστική αρθροσκόπηση”, η οποία προκάλεσε την πρόσφατη αντιπαράθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Μάριο Σαλμά.
Η επίμαχη εξέταση είχε κοστολογηθεί το 2014 με 1.500 ευρώ ως “κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο”.
Με την ανακοστολόγηση, η αποζημίωση που καλείται να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 150 ευρώ για την ιατρική αμοιβή και 150 ευρώ για τα αναλώσιμα.
Μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη, η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 ευρώ στα 400, είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET - CT).
Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη από το υπουργείο Υγείας, κοστολογήθηκαν για πρώτη φορά 86 εξετάσεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς και στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
Μεταξύ αυτών οι σημαντικότερες είναι οι:
  • Ψηφιακή μαστογραφία.
  • Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας και Β’ επιπέδου.
  • Προγεννητικός γονιδιακός έλεγχος για κυστική ίνωση.
  • HPV (ιός ανθρώπινων θηλωμάτων).
  • Αξονική στεφανιογραφία.
  • Κολπικό υπερηχογράφημα.
  • PCR για γρίπη Α/Η1Ν1.
Από το υπουργείο Υγείας επισημαίνεται ότι με τα συγκεκριμένα μέτρα διασφαλίζεται η ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας αλλά και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.


ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΣΠΑΣΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ”

ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΣΠΑΣΕ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ”

Η κοινότητα του Break the Chain έχει την πεποίθηση ότι «όταν δεν αθροίζονται, οι μεμονωμένες ενέργειες δεν έχουν την ίδια δυναμική». Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε συνέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις (θεσμικούς εταίρους, κρατικούς φορείς, τοπική/περιφερειακή διοίκηση, ΜΚΟ, ιδιωτικό τομέα, κλαδικούς φορείς, τέχνη/πολιτισμό, πανεπιστήμια/σχολεία, πρεσβείες, ιδρύματα, κλπ). Στόχος μας να καταστεί το BtC ένα σημείο αναφοράς και μια πλατφόρμα συνεργασίας του οικοσυστήματος όλων των εταίρων μας και να αποτελέσει «ιδρυτική πράξη» μιας ζωντανής κοινότητας ενεργών πολιτών που δεν μένει αμέτοχη.
Η προστιθέμενη αξία της διοργάνωσης της Ημερίδας, φέτος, είναι ότι θα κληθούμε να καταθέσουμε απόψεις για ζητήματα που δεν έχουν μέχρι στιγμής αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, όπως η διασύνδεση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών με την εμπορία και εκμετάλλευση, η συμβολή στην ταυτοποίηση πιθανών θυμάτων από φορείς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα (πχ νοσοκομεία, ιδιωτικός τομέας), η εξαναγκαστική εγκληματικότητα, το survival sex και το καθεστώς της πορνείας, η εκμετάλλευση από συγγενικά πρόσωπα (low level exploitation), η επιτακτική ανάγκη της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία, κλπ.
Το δεύτερο Φεστιβάλ Break The Chain συμπίπτει με παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την “Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων”.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χαιρετισμοί:
• Θεσμικοί Φορείς
• Συν-διοργανωτές / Υποστηρικτές
Εισαγωγή στο Διεθνές Νομικό και Πολιτικό Πλαίσιο: Γραφείο Εθνικού Εισηγητή (11:00-11:15)
1. Η Ανίχνευση και ο Εντοπισμός Θυμάτων Εμπορίας στο Πλαίσιο της Διαχείρισης των Προσφυγικών/ Μεταναστευτικών Ροών (11:15-12:15)
Συντονισμός:
Ανθή Καραγγελή, Διευθύντρια Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής)& Σοφία Τσούρτη, Προϊσταμένη Τμήματος Ενημέρωσης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας- Υπεύθυνη Επικοινωνιακού Σχεδιασμού
Ομιλητές / Ομιλήτριες :
• Ανδρομάχη Λαζαρίδη, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Head of Project Development & Focal Point: Migration Law, Human Trafficking, Gender & Health. “IOM Prevention Trafficking in Human Beings – IOM Activities in Greece and Worldwide”
• Ελίνα Καραγιώργη, Senior Protection Assistant, Ύπατη Αρμοστεία Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες “Σπάμε την αλυσίδα: Η οπτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες”
• Ελένη Πετράκη, Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης: “Θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης. Η εμπειρία της Υπηρεσίας Ασύλου”
• Ελένη Κάκαλου, Επιστημονική συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, “Η συμβολή των Επαγγελματιών Υγείας στην αναγνώριση των πιθανών θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων”
• Θεοδώρα Γιαννή, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Ε.Κ.Κ.Α., Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: “Η Συμβολή του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς στην ανίχνευση και προστασία των θυμάτων εμπορίας κατά την προσφυγική κρίση”
Συμπεράσματα:
Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Διεθνολόγος, Καθηγητής Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Στέλεχος Kέντρου Mελετών Ασφαλείας
2. Οι Έμφυλες Όψεις της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης (12.15 – 13.30)
Sex workers ή θύματα εκμετάλλευσης;
Συντονισμός:
Μαρία Στρατηγάκη, Δήμος Αθηναίων, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας & Ισότητας.
Ομιλητές/ Ομιλήτριες :
• Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: “Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων”
• Αικατερίνη Παπακώστα, Βουλευτής Β’ Αθηνών, Υπό-Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: “ο ρόλος των βουλευτών στην καταπολέμηση του Trafficking“
• Μαρία Μουδάτσου, Δικαστική Ψυχολόγος, PRAKSIS: “Προς ένα στρατηγικό σχεδιασμό: Σχολιασμός υπομνήματος και σκιαγράφηση νέων δεδομένων από το πεδίο”
• Άρης Καρδασιλάρης, The A21 Campaign, Greece, “Οι γκρίζες ζώνες της σεξουαλικής εκμετάλλευσης”
• Dorothee Thiering, KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V: “Η περίπτωση της Γερμανίας: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο δρόμο/sex workers”
• Ρομίνα Θηβαίου και Παυλίνα Λασκαράτου,Ένα παιδί, ένας κόσμος, “Θέματα κοινωνικής ένταξης μητέρων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων”
Συμπεράσματα:
Μπράτσικας Σπύρος, Αστυνόμος Α΄,Ελληνική Αστυνομία, Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, Τμήμα Ανάλυσης και Αντιμετώπισης του Εγκλήματος.
Διάλειμμα 45 λεπτών
3. Εκμετάλλευση ευάλωτων παιδιών (14.15 – 15.30)
Ασυνόδευτα ανήλικα – επαιτεία – εξαναγκαστική εγκληματικότητα
Συντονισμός:
Άλκης Σουλιώτης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ομιλητές/ Ομιλήτριες :
• Aρετή Κετεκίδου, Σύμβουλος Πολιτικής του SolidarityNow: “Παράγοντες ευαλωτότητας ανηλίκων στο πλαίσιο των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών: Η εμπειρία του SolidarityNow από το πεδίο”
• Marleen Altes, Senior Child Protection Advisor, Konstantinos Kazanas, Advocacy Manager του Save the Children: “Unaccompanied and separated children stranded in Greece: Challenges and ways to move forward”
• Marc Van den Reeck, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών και Προγραμμάτων, To Χαμόγελο του Παιδιού, “Αόρατα παιδιά: εξαφανίσεις και προσφυγική κρίση. Μηχανισμοί και εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου”
• Εύα Κογιαννάκη, Προϊσταμένη τμήματος επιμελητών ανήλικων και κοινωνικής αρωγής Αθηνών / Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, “Η παραβατικότητα των ανηλίκων: Αίτια, έκταση και αντιμετώπιση του φαινομένου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα”
• Πελαγία Παχή, Αντίρροπον, “Ρομά παιδιά, επαιτεία και εξαναγκαστική εγκληματικότητα”
• Ευδοκία Γρυλλάκη, Ευδοκία Κουβαρά, υπεύθυνες του Δικτύου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης, “Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και προάσπιση των δικαιωμάτων τους”
Προβολή videos DOSTA, Bodossaki Foundation
Συμπεράσματα:
Γεώργιος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
4. Η ένταξη της εκπαίδευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε προγράμματα σπουδών (σχολεία και δημόσια διοίκηση) (15.30 -16.30)
Ανθρώπινα δικαιώματα- σεξουαλική διαπαιδαγώγηση- αναπαραγωγική υγεία
Συντονισμός:
Ιουλία Πύρρου, συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και Εθνική Συντονίστρια της Καμπάνιας κατά της Ρητορικής του Μίσους, NO HATE SPEECH
Ομιλητές / Ομιλήτριες :
• Παντελής Βουλτσίδης, επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, “Ο Ρόλος του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔ στην επιμόρφωση στελεχών της Διοίκησης σε θέματα αναγνώρισης πιθανών θυμάτων trafficking”
• Κατερίνα Τούρα, εκπρόσωπος Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και Μισαλλοδοξίας / Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, “Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα: η αναγκαιότητα της ολιστικής προσέγγισης”
• Πάνος Χριστοδούλου, Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, “Εξερευνώντας με τα παιδιά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι και δικαιώματά τους”
• Κορίνα Χατζηνικολάου, ΤΕΠΑΕ, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, “Η συνείδηση της ετερότητας στο Νηπιαγωγείο και η χρήση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως εργαλείο για τη σμίλευση μιας κοινωνίας ειρήνης”
Συμπεράσματα:
Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος για το Παιδί, Δήμος Αθηναίων
5. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπου (16.30 -17.15)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη, πιστοποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων, καλές πρακτικές
Συντονισμός:
Βασίλης Κερασιώτης, Συντονιστής νομικής υπηρεσίας, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Ομιλητές/ Ομιλήτριες:
• Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Επιθεωρητής εργασίας, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας “Το έργο του Σ.ΕΠ.Ε και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη καταπολέμηση της αναγκαστικής εργασίας”
• Cláudia Pedra, Miguel Neves, NSIS Network of Strategic and international Studies, “Εμπορία ανθρώπων και τουρισμός. Καλές πρακτικές στις ξενοδοχειακές αλυσίδες”
• Κέλλυ Γαρύφαλλη, Project Manager του FAIR TRADE HELLAS, “Eπιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα”
• Ζέφη Δημαδάμα, Regional & Environmental Economist, PhD, Panteion University of Social and Political Sciences, Environmental & Energy Security Expert-SE Europe και Μπεζαδάκου Δανάη – Managing Director Navigator Shipping Consultunts / Young Global Leader 2015-2020, “Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού”

Βραζιλία: Οι ζωγραφιές ενός 5χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίησή του από ιερέα

Βραζιλία: Οι ζωγραφιές ενός 5χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίησή του

Οι γονείς του κοριτσιού βρήκαν τα σκίτσα, όταν η κόρης του ξαφνικά αρνήθηκε να παραστεί στα μαθήματα αγγλικών που παρέδιδε ο Ντα Σίλβα, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ήταν τόσο αναστατωμένη, που οι γονείς της την πήγαν σε έναν παιδοψυχολόγο, ο οποίος με τη σειρά του υποψιάστηκε σεξουαλική κακοποίηση και τους προέτρεψε να κοιτάξουν στο δωμάτιό της για οποιαδήποτε σημάδια.

Κρυμμένα μέσα σε βιβλία, οι γονείς της βρήκαν έξι ζωγραφιές της κόρης τους με λεπτομέρειες σεξουαλικής κακοποίησης.

Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άνδρας πάνω από το παιδί που δείχνει τρομοκρατημένο. Σε ένα άλλο φαίνεται μια κοπέλα να είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, με έναν άνδρα όρθιο μπροστά της.

Ο πατέρας τηλεφώνησε στον ιερέα ζητώντας του εξηγήσεις, και ο τελευταίος ομολόγησε τις πράξεις του. Τότε ο πατέρας ενημέρωσε την αστυνομία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Καρίν Μάια, εκπρόσωπος της ομάδας για την Διακοπή Εγκλημάτων κατά των Γυναικών, δήλωσε σε τοπικά ΜΜΕ: «Βρήκαμε έξι σχέδια στα υπάρχοντα του παιδιού».

Η αστυνομία αναφέρει πως ο ιερέας είναι υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παιδική κακοποίηση.
http://www.ethnos.gr/

Ισπανία: Στέλνουν σκύλους-προστάτες σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Ισπανία: Στέλνουν σκύλους-προστάτες σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας

«Τα σκυλιά μπορούν να επιτύχουν σε επτά ημέρες ο,τι μπορεί να επιτευχθεί σε επτά χρόνια ψυχοθεραπείας»

Ένα ίδρυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας άνοιξε στην Ισπανία και πρώτη του κίνηση ήταν να προμηθεύσει γυναίκες, οι οποίες έχουν πέσει θύματα βίας, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους-προστάτες.

Ο οργανισμός, ο οποίος ονομάζεται «Security Dogs», διευθύνεται από τον βετεράνο εκπαιδευτή σκύλων, Ángel Mariscal, ο οποίος στηρίζει το εγχείρημα του στο βασικό ένστικτο των σκύλων να προστατεύουν τα αφεντικά τους. Ήδη έχουν προμηθευτεί είκοσι γυναίκες με σκύλους, ενώ στη λίστα αναμονής βρίσκονται 16 ακόμα άτομα. Η αγορά και η εκπαίδευση των σκύλων στοιχίζει έως 8.000 ευρώ, κόστος το οποίο καλύπτει ο ίδιος ο Mariscal από τα κέρδη της προσωπικής του επιχείρησης.

Ο ίδιος υποστήριξε στην «El Pais»: «Αυτά τα σκυλιά δεν δαγκώνουν και δεν επιτίθενται για να σκοτώσουν. Δεν είναι επιθετικά, καθώς χρειαζόμαστε κοινωνικοποιημένα ζώα, ικανά να ζήσουν σε σπίτια με παιδιά και συμπεριφέρονται εντελώς φυσιολογικά, έως ότου λάβουν διαφορετική εντολή από τα αφεντικά τους». Ο Mariscal συμπλήρωσε πως: «Σύντομα συνειδητοποιήσαμε πως αυτά τα σκυλιά δεν προσφέρουν απλά προστασία. Δίνουν στις γυναίκες μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης, νιώθουν ότι είναι δυνατές και πως μπορούν να πάρουν πίσω τις ζωές τους».


Χαρακτηριστικά σχολίασε ο ίδιος πως ο επικεφαλής της ψυχιατρικής σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Μαδρίτης του είπε πως: «Τα σκυλιά μπορούν να καταφέρουν σε επτά ημέρες ο,τι μπορεί να καταφέρει αυτός σε επτά χρόνια ψυχοθεραπείας».
http://www.protothema.gr/

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Αργεντινή: Γυναίκες στους δρόμους έπειτα από τον βιασμό και τον φόνο έφηβης

Αργεντινή: Γυναίκες στους δρόμους έπειτα από τον βιασμό και τον φόνο έφηβης

Χιλιάδες γυναίκες κατεβαίνουν στους δρόμους την Τετάρτη στην Αργεντινή, διαμαρτυρόμενες για ένα φριχτό έγκλημα: τον βιασμό και τη δολοφονία μιας 16χρονης κοπέλας.

Η Λουτσία Περές δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο στην πόλη Μαρ Ντελ Πλάτα.

Δύο άνδρες την άφησαν σε νοσοκομείο στις 8 Οκτωβρίου, πλυμένη και ντυμένη με καθαρά ρούχα, λέγοντας ότι είχε λάβει υπερβολική δόση ναρκωτικών. 

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κοπέλα είχε πέσει θύμα έντονης σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, της είχε χορηγηθεί μαριχουάνα και κοκαΐνη πριν τον βιασμό. Οι δράστες είχαν τοποθετήσει αντικείμενο στον πρωκτό της με τόση βία, ώστε η κοπέλα έπαθε καρδιακή προσβολή. Πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με την επίθεση.

Ακτιβιστικές οργανώσεις κάλεσαν τις γυναίκες να βγουν στους δρόμους το μεσημέρι της Τετάρτης, φορώντας μαύρα ρούχα, κάνοντας λόγο για «μαύρη Τετάρτη». Πορεία έχει σχεδιαστεί για τις 17:00 (τοπική ώρα) στο Μπουένος Άιρες.

«Στο γραφείο σας, το σχολείο, το νοσοκομείο, το δικαστήριο, την αίθουσα σύνταξης, στο κατάστημα, στο εργοστάσιο, ή όπου αλλού εργάζεστε, σταματήστε για μία ώρα για να απαιτήσετε "όχι άλλη φαλλοκρατική βία"» αναφέρουν οι διοργανωτές της κινητοποίησης.

Ο 19χρονος αδελφός της Λουτσία έγραψε σε μήνυμά του στο Facebook ότι το να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να φωνάξει αποτελεί τον μόνο τρόπο για να αποφευχθεί ο θάνατος «χιλιάδων ακόμα κοριτσιών σαν την Λουτσία» και ότι η κινητοποίηση αποτελεί τον μόνο τρόπο «να κλείσει η Λουτσία τα μάτια της και να αναπαυθεί εν ειρήνη».

«Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα. Είναι αδύνατο να την κατανοήσουμε» είπε η μητέρα της 16χρονης, ενώ ο πατέρας της χαρακτήρισε «απάνθρωπο» τον τρόπο του θανάτου της κοπέλας.

Κατά μέσο όρο, μία γυναίκα σκοτώνεται σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κάθε 36 ώρες στην χώρα.
http://www.tanea.gr/

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ψηφιακής Μαστογραφίας, test Παπανικολάου και Οστεοπόρωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων

 Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και αγωγής υγείας που υλοποιούνται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), γνωστοποιείται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στα προγράμματα που αφορούν στην πρόληψη καρκίνου του μαστού, καρκίνου των ωοθηκών και οστεοπόρωσης.


Συγκεκριμένα για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα ψηφιακής μαστογραφίας νέων συμμετεχόντων, απαιτείται η προσκόμιση:

  1. Φορολογική Δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους
  2. Βιβλιάριο Υγείας
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, για άνεργες ωφελούμενες απαιτείται, επιπλέον, η προσκόμιση κάρτας ανεργίας, ενώ για άπορες και ανασφάλιστες απαιτείται, επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης.

Το πρόγραμμα αφορά σε γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών.


Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα του test Παπανικολάου, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και αφορά σε γυναίκες 18-75 ετών. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Οστεοπόρωσης, αφορά σε γυναίκες 45-75 ετών και για την πραγματοποίηση της εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού και θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας. 
 
Η εξέταση της οστεοπόρωσης πραγματοποιείται απογευματινές ώρες για τις ασφαλισμένες, ενώ για τις ανασφάλιστες και άπορες, πρωϊνές ώρες.
Για γυναίκες οι οποίες έχουν συμμετάσχει και κατά το παρελθόν στα προγράμματα προληπτικής ιατρικής προκειμένου να επανεξετασθούν απαιτείται η πάροδος 18μήνου για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας και 12μήνου για τις λοιπές εξετάσεις.

Για πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλέφωνο 2262028971 από τις 8.00 έως τις 14.30 καθημερινά (αρμόδια υπάλληλος Κατσιφή Αναστασία).

Φυλακές γυναικών Θήβας - ερωτήματα προς τον Υπουργό

του Νίκου Μπογιόπουλου

Ακόμα κι αν δεν ξέραμε τι επικρατεί στις ελληνικές φυλακές, θα μπορούσαμε να το φανταστούμε βλέποντας τι βιώνουν οι… ελεύθεροι αυτής της χώρας. Αλλά αυτά έχουν ειπωθεί κι έχουν γραφτεί, επανειλημμένως.

Το θέμα είναι να δοθεί ο λόγος σε αυτούς που – τις περισσότερες φορές - δεν έχουν φωνή.

Ας υπενθυμίσουμε, λοιπόν, τι ζητούν – εδώ και μήνες - οι γυναίκες κρατούμενες στις φυλακές της Θήβας, μετά την αποτυχία των μέτρων αποσυμφόρησης πουείχε εξαγγείλει η παρούσα κυβέρνηση ήδη από τις μέρες της «πρώτης φορά Αριστεράς».

Το γράμμα προς τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης είχε ως εξής:
«Καθώς έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση της αποσυμφόρησης των φυλακών, χωρίς αποτέλεσμα, και με την αποτυχία της εφαρμογής του νόμου που αφορούσε τις μητέρες κρατούμενες, με ποινή έως δέκα έτη και τέκνα έως οκτώ ετών, προχωράμε στα παρακάτω αιτήματα.

Πρώτον, την τροποποίηση της ποινής για το νόμο που αφορά τις μητέρες κρατούμενες προς το καλύτερο και την εφαρμογή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου και με δεκτές απ΄τη μεριά μας όλες τις προϋποθέσεις που μπορεί να απαιτήσει ο δικαστής (π.χ κατ'οίκον περιορισμό ή βραχιολάκι)
Επίσης προτείνουμε τη δυνατότητα διαφορετικού υπολογισμού της ποινής για τις μωρομάνες κρατούμενες με τέκνα εώς οκτώ ετών.

Δεύτερον το αίτημα μας αφορά τις ποινές άνω των δέκα ετών, για τις οποίες απαιτείται η έκτιση του 1/3 της ποινής υπολογισμένης χωρίς τα ευεργετικά ημερομίσθια. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη ωθεί τους κρατούμενες να απέχουν από τις εργασίες, καθώς πολλές απ'αυτές είναι πολύ κουραστικές αλλά συγχρόνως και πολύ σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.Ζητάμε λοιπόν να εφαρμοστεί ο υπολογισμός των ποινών με το 1/3 μεικτά, δηλαδή μαζί με τα ευεργετικά ημερομίσθια, διότι θεωρούμε πως μια τέτοια διάταξη καλύπτει συγχρόνως δύο παραμέτρους και τον σωφρονισμό του κρατουμένου και το ευεργέτημα του νόμου, να μπορέσει να έχει πιο σύντομα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του.

Τρίτον θεωρούμε ότι οι ποινές που επιβάλλονται τόσο πρωτόδικα όσο και στο Εφετείο είναι εξοντωτικές. Τουλάχιστον μία στις δύο υποθέσεις έχουν τη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης με αποτέλεσμα αυτοί οι κρατούμενοι να εξαιρούνται από ευεργετικές διατάξεις, όπως π.χ. το βραχιολάκι, παρόλο που οι ποινές τους μπορεί να είναι και έως έξι έτη.Επίσης η παραπάνω ευεργετική διάταξη να εφαρμόζεται όχι μόνο στους δικασμένους πρωτόδικα αλλά και σ'αυτούς που έχουν τελεσιδικήσει στο Εφετείο.

Τέταρτον θεωρούμε επίσης δίκαιο και θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπ' όψιν σας, το γεγονός ότι ορισμένες εργασίες είναι τόσο δύσκολες και εξοντωτικές που ο υπολογισμός τους θα πρέπει να είναι καλύτερος απ'αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα.

Πέμπτον επίσης να εφαρμοσθεί και ο υπολογισμός του 1/5 μεικτά των ποινών έως δέκα έτη και σε κάποιες περιπτώσεις οι μετατροπές του σε κοινωνική εργασία ή σε δοσοποίησή τους και μεταφορά τους στην εφορία.

Δηλώνουμε τη βαθιά μας απογοήτευση, τη διάψευση των προσδοκιών μας απ'τις αναγγελίες σας ως κυβέρνηση και την πρόθεσή μας να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για τα δικαιώματά μας ως πολιτών κρατουμένων, αλλά πολιτών.

Είναι τέτοια η οικονομική κατάσταση της χώρας και όπως όλου του λαού έτσι και των οικογενειών μας, που δεν μπορεί να είμαστε σε απραξία τη στιγμή που μας χρειάζονται ακόμα και για βιοποριστικούς λόγους δίπλα τους.

Ζητούμε να υπάρξει λύση ριζικών, υπεύθυνων και ουσιαστικών αποφάσεων, ώστε να δοθούν λύσεις σε χρόνιες καταστάσεις που ισχύουν στα σωφρονιστικά ιδρύματα.
Ζητούμε μια υπεύθυνη απάντηση με συγκεκριμένες προτάσεις γρήγορα υλοποιήσιμες και όχι αόριστες ανακοινώσεις, σαν αυτές που έχουμε λάβει έως τώρα.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε σε μια θετική ανταπόκριση στα αιτήματά μας».


Οι «αοριστίες» και οι «ασάφειες» - όπως καταγγέλλουν οι κρατούμενες – επιδεικνύονται παρότι από το 2015 αναφέρουν ότι:
«470 ψυχές και δεκάδες μικρά παιδιά, είμαστε στο έλεος του Θεού, χωρίς καμία ιατρική μέριμνα. Δεν υπάρχει γιατρός λόγω περικοπών δαπανών του δημοσίου. Υπάρχουν καρκινοπαθείς και γυναίκες με πολύ σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα και ουδείς ενδιαφέρεται».
Παρότι «πρέπει άμεσα ο κος Παρασκευόπουλος, να ενεργοποιήσει τη διάταξη αποσυμφόρησης των φυλακών, που αφορούν κυρίως οικονομικά εγκλήματα», αφού - όπως κατήγγειλε ένα χρόνο πριν  μια εκ των έγκλειστων στις φυλακές της Θήβας –«είμαστε θύματα μιας απίστευτης γραφειοκρατίας και της ανθρωπιστικής κρίσης που ταλανίζει τα τελευταία 6 χρόνια τη χώρα μας, ενώ χάνονται άδικα μέρες ελευθερίας καθημερινά, αλλά και ψυχές που ανήμπορες να διαχειριστούν την αδικία του υπόκεινται, "φεύγουν" από διάφορα, κυρίως παθολογικά νοσήματα».

Παρότι οι κρατούμενες φωνάζουν: 

«Κύριε υπουργέ Δικαιοσύνης, μερίμνησε άμεσα για ανθρώπους που χρίζουν βοηθείας. Υπάρχουν ψυχές που βρίσκονται σε κελιά από αδικία. Σκύψε πάνω στο πρόβλημά τους, ενημερώσου για τις συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Φρόντισε να μην πάρουν "φωτιά" για άλλη μια φορά οι φυλακές της Ελλάδας»
Παρότι από την καταγγελία τωνκρατούμενων γυναικών στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια! Ήδη από τον Μάη του 2012 έλεγαν:

«Η καταγγελία μας αυτή είναι καταγγελία εναντίον του δήθεν «σωφρονιστικού συστήματος» της χώρας, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και των υπεύθυνων κυβερνήσεων γι’ αυτές τις άθλιες και απάνθρωπες συν¬θήκες κράτησης.

Συγκεκριμένα για τις φυλακές του Ελαιώνα:
1. Σχεδόν ανύπαρκτη ιατρική περίθαλψη. Ένας παθολόγος μια φορά κάθε δεκαπέντε μέρες (για 400 περίπου γυναίκες), ο οποίος είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στην πληθώρα των αιτήσεων για μια στοιχειώδη εξέταση. Ανυπαρξία προφανώς και εφημερεύοντος γιατρού. Οι αιτήσεις που κάνουμε για γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων μένουν συνήθως στα αζήτητα. Αυτόν τον χειμώνα που μας «θέρισαν» οι ιώσεις και η γρίπη, τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με παυσίπονα. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες περιμένουν μια απλή εξέταση αίματος 3-4 μήνες. Τα παραπεμπτικά, απλά ή επείγοντα, ξεχασμένα στα συρτάρια.
2. Φαρμακευτική περίθαλψη μηδαμινή. Αυτό σχετίζεται και με την έλλειψη γιατρών. Ακόμη και σε έκτακτα περιστατικά, αν κάποια κρατούμενη δεν αισθανθεί καλά τη στιγμή που η φυλακή είναι κλειστή, στην καλύτερη περίπτωση της δίνεται ένα ντεπόν ή της λένε να κάνει υπομονή έως το πρωί που περνάει το φαρμακείο από τις πτέρυγες για να διανείμει φάρμακα. Το πρωί, χωρίς εξέταση γιατρού και με «αυτοδιάγνωση» τις περισσότερες φορές, θα διανείμουν παυσίπονα.
3. Έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης ιδιαίτερα για τις άπορες κρατούμενες (π.χ. ρούχα, παπούτσια, είδη ατομικής υγιεινής κ.λπ.). Μετά από μεγάλες πιέσεις μπορεί να δοθούν κάποια είδη. Για αυτόν τον λόγο, όταν κάποιες εθελοντικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις διανέμουν είδη πρώτης ανάγκης, θα πρέπει να τα διανέμουν στις κρατούμενες οι ίδιες ή με την εποπτεία τους.
4. Ανυπαρξία προσωπικού για τη φροντίδα και τη δημιουργική απασχόληση βρεφών και παιδιών που διαμένουν στη φυλακή μαζί με τις μητέρες τους. Έλλειψη υπαλληλικού προσωπικού και για άλλες απαραίτητες λειτουργίες του καταστήματος κράτησης.
5. Ασφυκτικός περιορισμός του προσωπικού χώρου των κρατουμένων, με «στοίβαγμα» ράντζων μέσα στους θαλάμους. Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα της «σαρδελλοποίησης» των κρατουμένων η αδίστακτη διευθύντρια προχώρησε σε μια διπλή εγκληματική ενέργεια. Μετέτρεψε τη Β’ πτέρυγα τοξικομανών σε πτέρυγα κράτησης υπόδικων και δικασμένων γυναικών. Έτσι από τη μια πλευρά οι τοξικομανεί - οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και αυτό απαιτεί ιδιαίτερο χώρο - διασκορπίζονται σε πτέρυγες και θαλάμους με διαφορετικά είδη ποινών (π.χ. οικονομικά, κλοπές κ.λπ.) ενώ από την άλλη πλευρά κρατούμενες με ισόβια κάθειρξη βρίσκονται στον ίδιο θάλαμο με κρατούμενες που είτε είναι υπόδικες ανήλικες ή μη, είτε έχουν ποινές από 3 μήνες έως 5 χρόνια. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Β’ πτέρυγα, αλλά σε ολόκληρη τη φυλακή. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη κόλαση και το χάος.
6. Έλλειψη επαρκούς θέρμανσης τον χειμώνα και ζεστού νερού για μπάνιο. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει να ανάβουνε τον χειμώνα τα καλοριφέρ μια ώρα το πρωί και μια ώρα το απόγευμα, όταν θα πρέπει να προλάβουν τετρακόσιες κρατούμενες να κάνουν μπάνιο με νερό που δεν είναι παγωμένο. Ένας τραγικός αγώνας δρόμου με βραβείο ζεστό νερό, που επαρκεί όμως για πολύ λίγες τυχερές κρατούμενες.
7. Ανύπαρκτη επικοινωνία με τους εισαγγελείς, τη διεύθυνση και την κοινωνική υπηρεσία. (Σε αιτήσεις, ανταποκρίνονται μετά από 3 μήνες).
Τα παραπάνω είναι μερικά από τα εκρηκτικά προβλήματα λόγω συμφόρησης και φτώχειας στις φυλακές. Αυτά δημιουργούν ένα άθλιο περιβάλλον, που αρκετές φορές μας δίνει μια ιδέα για το πώς είναι η κόλαση. Αυτό που παρατηρούμε όμως, είναι ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.

Ένα πράγμα ρωτάμε: Κύριοι των υπουργείων και της κυβέρνησης, μήπως θεωρείτε ότι το να έχει μια χώρα ζωντανούς κρατούμενους (κρατούμενους τους περισσότερους από τους οποίους δημιούργησε η κοινωνική αθλιότητα και η μίζερη ζωή την οποία εσείς έπρεπε να διορθώσετε), σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, είναι πολυτέλεια;

Μήπως θέλετε να μας εξοντώσετε για λόγους οικονομικούς; Αν είναι έτσι, θα ήταν χρήσιμο να μας το δηλώνατε καθαρά και ξάστερα.

Τότε ίσως θα μπορούσαμε να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια που μας έχει απομείνει, χωρίς αυταπάτες.

ΥΓ.: Μετά την ψήφιση του απάνθρωπου και εκδικητικού νόμου Δένδια για τις άδειες είδαμε ξαφνικά να κόβεται η γέφυρα επικοινωνίας μας με τον έξω κόσμο, σε σημείο που έγκριτοι νομικοί και εγκληματολόγοι να μιλούν για ουσιαστική κατάργηση του ίδιου του θεσμού. Αυτή είναι η δημοκρατία σας!».


Τι έχει αλλάξει μετά από 4 και πλέον χρόνια; Τι έχει αλλάξει μετά από τις αλλαγές υπουργών και κυβερνήσεων; Οι κρατούμενες – σήμερα πια – υποστηρίζουν:
«Ιατρική περίθαλψη και ελλείψεις:

1.Ο οδοντίατρος πραγματοποιεί μόνο εξαγωγές και σφραγίσματα. Τα υπόλοιπα οδοντιατρικά περιστατικά εξυπηρετούνται μόνο επί πληρωμή.

2. Παθολόγος μια φορά την εβδομάδα. Τον χειμώνα για ένα μήνα δεν υπήρχε καθόλου γιατρός

3. Γυναικολόγος διορίστηκε πριν ένα μήνα. Τα περισσότερα περιστατικά παραπέμπονται στην Θήβα.

4. Ο οφθαλμίατρος επισκέπτεται τη φυλακή μια φορά το χρόνο.

5.Ο χειρουργός επισκέπτεται μια φορά το μήνα το κατάστημα, μόνο για να εξετάσει ή να γνωματεύσει. Ζητάμε πιο συχνή παρουσία με γνώμονα τη πρόληψη για ελαφριά αλλά επώδυνα περιστατικά.

6. Παρουσιάζονται βασικές ελλείψεις σε αναγκαία φάρμακα. Αποτέλεσμα οι κρατουμένους να τα προμηθεύονται αναγκαστικά με δικά τους χρήματα με δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος αλλά υπάρχουν και καταγγελίες για «φάρμακα αγορασμένα από τις ίδιες τις κρατούμενεςπου δεν τους δίνονται και στην όποια διαμαρτυρία δέχονται λεκτική επίθεση,αντιθέτως τα ψυχοφάρμακα δίνονται απλόχερα κυρίως στους τοξικομανείς για να τους έχουν σε καταστολή.

7. Εάν συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό σε θέμα υγείαςστέλνεται στην Θήβα και αν χρειαστεί μαγνητική που δεν έχει γίνει Θήβα στέλνετε πίσω και περιμένουν πότε θα έρθει ο γιατρός να βγάλει παραπεμπτικό και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο των Αθηνών, στο ενδιάμεσο μπορεί να έχει πεθάνει.

Θέρμανση:

1.Οι θάλαμοι θερμαίνονται τις βραδινές ώρες 8.30 με 11 σε εξαιρετικά ανυπόφορες εξωτερικές συνθήκες.

2. Το ζεστό νερό επίσης βραδινές ώρες 9 με 10.45 με αποτέλεσμα να μην καλύπτει βασικές ανάγκες καθώς τίθεται και θέμα υγιεινής σε τόσες γυναίκες.

Συνθήκες διαβίωσης:

α)Οι κρατούμενες (γύρω στις 400) συνωστίζονται λόγω μη λειτουργίας των 2 από τις 7 πτέρυγες της φυλακής.

β) Οι αιτήσεις προς την γραμματεία και την κοινωνική υπηρεσία όταν γίνονται δεκτές περνάει συνήθως ένας μήνας.

γ) Ο διευθυντής και η Αρχιφύλακας δέχονται ακροάσεις, λύνονται μικρά θέματα, μα σοβαρά, που τους ξεπερνούν, μένουν άλυτα.

δ)Οι έρευνες που γίνονται όχι μόνο από τις μεταγωγές, μα και μέσα στους θαλάμους είναι ο απόλυτος εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειαςκαθώς δεν υπάρχει κανένας σεβασμός ακόμα και στις γυναίκες άνω των 65 που είναι κρατούμενες για οικονομικούς λόγους.

ε) Σε θαλάμους που κρατούνται γυναίκες μεγάλες και άρρωστες κρατούνται παράλληλα γυναίκες που χρίζουν ψυχικής φροντίδας με αποτέλεσμα να επικρατεί κλίμα φόβου και η όποια διαμαρτυρία οδηγεί σε αλλαγή πτέρυγας της διαμαρτυρόμενης και όχι της γυναίκας που χρίζει ψυχικής φροντίδας».
Στην εύκολη «κριτική» που συνηθίζει η εξουσία, ότι υιοθετούμε «άκριτα» τις παραπάνω καταγγελίες, απαντάμε: Δεν υιοθετούμε τίποτα. Αλλά και ούτε απορρίπτουμε τίποτα. Καταγράφουμε.

Αλλά τώρα ρωτάμε εμείς:

Πώς απαντά η κυβέρνηση σε όλα αυτά; Λένε ψέματα οι γυναίκες; Και για να… βοηθήσουμε την κυβέρνηση στην απάντησή της, θα περιοριστούμε στα μετρήσιμα δεδομένα:

Υποτίθεται ότι από το υπουργείο υπήρξε ευεργετική διάταξη για τις μωρομάνες. Πόσες εντάχθηκαν στη διάταξη; Οι κρατούμενες ισχυρίζονται: «Καμία». Τι λέει το υπουργείο;

Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την αποσυμφόρηση της φυλακής. Τι συμβαίνει; Μόλις πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκαν άλλες 30 γυναίκες από τον Κορυδαλλό στη Θήβα. Οι κρατούμενες μιλούν για «εκδικητική μεταγωγή». Τι απαντάει το υπουργείο;

Οι συνθήκες στη φυλακή περιγράφονται συγκεκριμένα από τις κρατούμενες. Υπερβάλλουν; Ψεύδονται; Τι απαντάει το υπουργείο;

Μέσα στο 2016 υπήρξαν δυο θάνατοι στον Ελαιώνα. Οι κρατούμενες ισχυρίζονται ότι και οι δυο οφείλονταν σε πλημμελή – τουλάχιστον – αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζαν. Τι απαντάει το υπουργείο; 

www.thepressproject.gr